Alenka “Paintball”

Agency: LeoBurnett Moscow
Animation: Oleg Uzhinov
2014